Unst.Expl. 1.1

Unst. Expl. 1.2

Unst. Expl. 1.3

Unst. Expl. 1.4

Unst. Expl. 1.5

Unst. Expl. 1.6
Flam. Gas 1, Tűzveszély gázok, 1. kategória
Aerosol 1, Tűzveszélyes aeroszolok, 1. kategória
Aerosol 2, Tűzveszélyes aeroszolok, 2. kategória
Ox. Gas 1, Oxidáló gázok, 1. kategória
Press. Gas ( 1 ), Nyomás alatt lévő gázok, (1. kategória)
Flam. Liq. 1, Tűzveszélyes folyadékok, 1. kategória
Flam. Liq. 2, Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória
Flam. Liq. 3, Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória

Tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. kategória Flam. sol. 1
Tűzveszélyes szilárd anyagok, 2. kategória Flam. sol. 2
Önreaktív anyagok és keverékek
Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G
Öngyulladó folyadékok
Pyr. Liq. 1
Öngyulladó szilárd anyagok
Pyr. Sol. 1
Önmelegedő anyagok és keverékek
Self-heat. 1 Self-heat. 2
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1. kategória Water-react. 1
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 2. kategória Water-react. 2
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 3. kategória Water-react. 3
Oxidáló folyadékok
Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3
Oxidáló szilárd anyagok
Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3
Szerves peroxidok, A típus Org. Perox. A
Szerves peroxidok, B típus Org. Perox. B
Szerves peroxidok, CD típus Org. Perox. CD
Szerves peroxidok, EF típus Org. Perox. EF
Szerves peroxidok, G típus Org. Perox. G
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek
Met. Corr. 1
Akut toxicitás, 1. kategória Acute Tox. 1
Akut toxicitás, 2. kategória Acute Tox. 2
Akut toxicitás, 3. kategória Acute Tox. 3
Akut toxicitás, 4. kategória Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A, Bőrmarás, 1A. Kategória
Skin Corr. 1B, Bőrmarás, 1B. Kategória
Skin Corr. 1C, Bőrmarás, 1C. Kategória
Skin Irrit. 2, Bőrirritáció
Eye Dam. 1, Súlyos szemkárosodás
Eye Irrit. 2, Súlyos szemirritáció
Légzőszervi szenzibilizáció, 1.kategória Resp. Sens. 1
Légzőszervi szenzibilizáció, 1A.kategória Resp. Sens. 1A
Légzőszervi szenzibilizáció, 1B.kategória Resp. Sens. 1B
Skin Sens. 1, Bőrszenzibilizáció, 1.kategória
Skin Sens. 1A, Bőrszenzibilizáció, 1A.kategória
Skin Sens. 1B, Bőrszenzibilizáció, 1B.kategória
Csírasejt-mutagenitás 1A. Kategória Muta. 1A
Csírasejt-mutagenitás 1B. Kategória Muta. 1B
Csírasejt-mutagenitás 2. Kategória Muta. 2
Rákkeltő hatás, 1A. kategória Carc. 1A
Rákkeltő hatás, 1B. kategória Carc. 1B
Rákkeltő hatás, 2. kategória Carc. 2
Reprodukciós toxicitás, 1A. kategória Repr.1A
Reprodukciós toxicitás, 1B. kategória Repr.1B
Reprodukciós toxicitás, 2. kategória Repr. 2
Lact. Reprodukciós toxicitás
STOT SE 1, Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. kategória
STOT SE 2, Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 2. kategória
STOT SE 3, Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória
STOT RE 1, Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 1. kategória
STOT RE 2, Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 2. kategória

STOT RE 3, Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 3. kategória
Asp. Tox. 1, Aspirációs veszély

Aquatic Acute 1, A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória
Aquatic Chronic 1, A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória
Aquatic Chronic 2, A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória
Aquatic Chronic 3, A vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. kategória

Aquatic Chronic 4, A vízi környezetre veszélyes, krónikus 4. kategória
Ozone 1, Az ózonrétegre veszélyes

EnglishHungary