Biztonsági adatlapban használatos rövidítések

Biztonsági adatlap rövidítéseiJelenleg egy biztonsnági adatlapot a 453/2010/EU rendelet szerint kell elkészíteni. A 16 pontos adatlap utolsó pontjában fel kell sorakoztani a 2–15. szakaszban nem teljesen kiírt közlések teljes szövegét. Ez alapján összegyűjtöttünk olyan betűszavakat és jelentéseiket, amik előfordulhatnak a biztonsági adatlap teljesében. Íme:

ADR – A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS

RID – a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

IMDG – az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS egyezmény), 1974, A rész, VII. fejezetének végrehajtására szolgáló Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), (London), ad ki. Magyarországon kihirdette a 2001. évi XI. törvény;

ICAO -International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

IATA – International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)

CAS- Chemical Abstract Service

BEM – Biológiai expozíciós mutatók

DNEL – DerivedNoEffectLevel). Származtatott hatásmentes szint.

PNEC -Becsült hatásmentes koncentráció

PBT – Perzisztens, Bioakkumulatív, Toxikus

vPvB -nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

ÁK – általános koncentráció

CK – csúcskoncentáció

VOC – illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve

LD50 – letális dózis, vagy halálos adag lenyelésre és bőrön át történő felszívásra, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását okozza 24 óra alatt.

LC50 – letális dózis, vagy halálos adag belégézre történő mérgezésre, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását okozza 24 óra alatt.

LOEC – (Lowest Observed Effects Concentration) az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető.

EC50 – Az anyag azon effektív koncentrációja, amely a maximális válaszreakció 50%-át idézi elő.

KOI – Kémiai oxigénigény : A vízben lévõ szerves anyagok kémiai lebontásához, oxidálásához szükséges O2 mennyiségét jelenti. A víz szennyezettségének mérõszáma.

BOI – Biológiai (biokémiai) oxigénigény : A vízben lévõ szerves anyagoknak baktériumok általi lebontásához szükséges oxigénmennyiség adott idõ és hõmérséklet alatt.

BCF – Biokoncentrációs faktor

log Pow – oktanol-víz megoszlási koefficiens

Koc – szerves szén megoszlási koefficiense

NOEC – Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció

További fogalmakat, rövidítéseket az OKBI honlapján is megtalálhatunk itt.

Leave Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

EnglishHungary