Biztonsági adatlap szakaszai

A mai hatályos rendeletnek megfelelően egy veszélyes keveréknek egy REACH II. melléklete szerinti, azaz 2015/830/EU rendeletnek megfelelő biztonsági adatlappal kell rendelkeznie.

A biztonsági adatlap a 31. cikk (6) bekezdésével összhangban a következő kötelező 16. szakaszt és az alábbiakban felsorolt alpontokat foglalja magában, kivéve a 3. szakaszt, amelyben szükség szerint vagy csak a 3.1., vagy csak a 3.2. alpontot kell szerepeltetni.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
1.4. Sürgősségi telefonszám
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
2.2. Címkézési elemek
2.3. Egyéb veszélyek
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
3.2. Keverékek
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
8.2. Az expozíció ellenőrzése
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
9.2. Egyéb információk
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
10.2. Kémiai stabilitás
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
10.4. Kerülendő körülmények
10.5. Nem összeférhető anyagok
10.6. Veszélyes bomlástermékek
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
12.3. Bioakkumulációs képesség
12.4. A talajban való mobilitás
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
12.6. Egyéb káros hatások
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1. UN-szám
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
14.4. Csomagolási csoport
14.5. Környezeti veszélyek
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
16. SZAKASZ: Egyéb információk

Leave Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

EnglishHungary